Vilkår for brug - Japanspecialist

Vilkår for brug

På denne side kan du læse om de vilkår, som gælder for vores websted https://japanspecialist.com/ og de tilhørende onlinekonsulentydelser ("Websted").

Læs disse Vilkår for anvendelse omhyggeligt, før du begynder at bruge Webstedet. Ved at oprette adgang til, besøge eller bruge vores Websted angiver du, at du accepterer disse Vilkår for anvendelse, og at du accepterer at overholde dem. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR FOR ANVENDELSE, SKAL DU IKKE OPRETTE ADGANG TIL, BESØGE ELLER BRUGE VORES WEBSTED.

1. Generelle vilkår, der gælder for Webstedet som helhed

Webstedet drives og hostes af Kuoni Global Travel Services ("Kuoni GTS", "vi" eller "os").
Registreret navn: Kuoni Global Travel Services (Switzerland) AG
Land, hvor virksomheden er registreret: Schweiz
Virksomhedsadresse: Elias Canetti-Strasse 2
8050 Zürich, Schweiz

Dette Websted er udelukkende en offentlig ressource med generelle oplysninger om vores virksomhed, og hensigten er, men det kan ikke loves eller garanteres, at disse skal være korrekte, fuldstændige og ajourførte. Ingen oplysninger og intet materiale, der er offentliggjort eller tilgængelige/tilgængeligt på vores Websted, herunder, men ikke begrænset til, fakta og tal, der repræsenterer eller vedrører vores produktudbud, er beregnet til at udgøre rådgivning, som man bør henholde sig til. Vi fralægger os derfor ethvert ansvar og enhver form for erstatningspligt, der kan opstå, hvis en besøgende på vores Websted eller enhver, der måtte blive informeret om indholdet, henholder sig til dette materiale.

Adgang til vores Websted er tilladt på midlertidig basis, og vi forbeholder os ret til uden varsel at tilbagetrække eller ændre den service, vi tilbyder på vores Websted. Vi kan ikke holdes ansvarlige, hvis vores Websted af en eller anden grund ikke er tilgængeligt på et hvilket som helst tidspunkt eller i en hvilken som helst periode. Fra tid til anden kan vi begrænse adgangen til visse dele af vores Websted eller hele vores Websted for visse brugere. Du er ansvarlig for at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at få adgang til vores Websted. Du er også ansvarlig for at sikre, at alle personer, der får adgang til vores Websted via din computer eller din internetforbindelse, er bekendt med disse vilkår, og at de overholder dem.

Når du får adgang til eller bruger vores Websted, må du kun bruge Webstedet til lovlige formål og skal overholde bestemmelserne i dette afsnit om forbudte anvendelser af dette Websted.

Du må ikke bruge vores Websted:

 • på nogen måde, der er i strid med gældende lokal, national(e) eller international(e) lovgivning eller bestemmelser
 • på nogen måde, der er ulovlig eller svigagtig, eller som har et ulovligt eller svigagtigt formål eller en svigagtig virkning
 • med henblik på at skade eller forsøge at skade mindreårige på nogen måde
 • til at sende eller sørge for, at der sendes uopfordrede eller uautoriserede reklamer eller salgsfremmende materiale eller enhver anden form for lignende opfordring (spam) til adresser, der er nævnt på vores Websted eller på anden måde gjort tilgængelige via vores Websted, og/eller til bevidst at overføre data, sende eller uploade materiale, der indeholder virus, spyware, trojanske heste, orme, tidsbomber, tastaturloggere, spiders, spyware, adware eller andre skadelige programmer eller lignende computerkode, der er designet til at påvirke driften af computersoftware eller -hardware negativt.

Du accepterer også:

 • ikke at gengive, duplikere, kopiere eller videresælge nogen del af vores Websted uden vores forudgående skriftlige tilladelse, undtagen i det omfang, det udtrykkeligt er tilladt i disse Vilkår for anvendelse, og/eller
 • ikke uden tilladelse at oprette adgang til, forstyrre, beskadige eller afbryde nogen del af vores Websted eller det udstyr eller netværk, som vores Websted er lagret på, software, der bruges til at drive vores Websted, eller udstyr, netværk eller software, der ejes eller bruges af tredjepart
 • Vi er ejer eller licenshaver af alle intellektuelle ejendomsrettigheder til vores Websted og til det materiale, der er offentliggjort på det. Disse værker er beskyttet af ophavsretlige love og traktater i hele verden. Alle sådanne rettigheder er forbeholdt.
 • Du må udskrive en kopi og downloade uddrag af sider fra vores Websted til din personlige brug, og du må gøre andre i din organisation opmærksom på materiale, der er offentliggjort på vores Websted.
 • Du må ikke på nogen måde ændre papirkopier eller digitale kopier af materialer, som du har udskrevet eller downloadet, og du må ikke anvende illustrationer, fotografier, video- eller lydsekvenser eller grafik uafhængigt af den ledsagende tekst.
 • Vores status (og alle identificerede bidragyderes status) som forfattere af materiale på vores Websted skal altid anerkendes.
 • Du må ikke bruge nogen del af materialerne på vores Websted til kommercielle formål uden at have fået en licens til det fra os eller vores licensgivere.
 • Hvis du udskriver, kopierer eller downloader dele af vores Websted i strid med disse Vilkår for anvendelse, ophører din ret til at bruge vores Websted øjeblikkeligt, og du skal efter vores valg returnere eller destruere alle kopier af de materialer, du har lavet.
 • Du må ikke videregive dine legitimationsoplysninger eller give adgang til tredjeparter uden forudgående skriftlig godkendelse fra KGTS.
 • om nødvendigt at opdatere data eller oplysninger vedrørende dig (f.eks. kontaktoplysninger osv.) og dele yderligere indhold, der er relevant for de leverede tjenester (f.eks. restaurantmenu, herunder billeder), især i forbindelse med onlinekonsulentydelserne

Det materiale, der vises på vores Websted, leveres uden nogen garantier, betingelser eller garantier med hensyn til nøjagtighed. I det omfang gældende lovgivning gør det muligt, udelukker vi, andre medlemmer af vores koncern og tredjeparter, der er knyttet til os, hermed udtrykkeligt:

 • Alle betingelser, garantier og andre vilkår, som ellers kunne være underforstået i henhold til gældende lovgivning, sædvaneret eller billighedsret.
 • Ethvert ansvar for direkte, indirekte skader eller følgetab eller -skader, som en bruger pådrager sig i forbindelse med vores Websted eller brugen heraf, manglende evne til at bruge det eller som resultat af brugen af vores Websted, tilknyttede websteder og ethvert materiale, der er offentliggjort på det, herunder:
 • tab af indkomst eller indtægt
 • driftstab
 • tab af fortjeneste eller kontrakter
 • tab af forventede besparelser
 • datatab
 • tab af goodwill
 • spildt ledelses- eller kontortid

uanset om det skyldes en skadevoldende handling (herunder uagtsomhed), kontraktbrud eller andet, selv om det var forudsigeligt. Dette påvirker ikke vores ansvar for dødsfald eller personskade som følge af vores uagtsomhed eller vores ansvar for svigagtige vildledende oplysninger eller vildledende oplysninger med hensyn til et grundlæggende spørgsmål eller ethvert andet ansvar, som ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lovgivning.

Du må ikke misbruge vores Websted ved bevidst at indføre virus, trojanske heste, orme, logiske bomber, spiders eller andet materiale, der er ondsindet eller teknologisk skadeligt. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til vores Websted, den server, som vores Websted er gemt på, eller nogen server, computer eller database, der er forbundet med vores Websted. Du må ikke angribe vores Websted via et denial-of-service-angreb eller et distribueret denial-of-service-angreb.

2. Særlige vilkår for onlinekonsulentydelserne

Du skal registrere dig på vores Websted, hvis du ønsker at bruge vores onlinekonsulentydelser. For yderligere oplysninger om databehandlingen af dine personlige oplysninger kan du læse vores Politik om beskyttelse af personoplysninger.

Du kan booke din foretrukne aftale og aflyse og ændre den når som helst.

Når du har booket din aftale, vil du modtage en bekræftelsesmail sammen med et spørgeskema og alle de relevante oplysninger, du har brug for at videokommunikere med vores konsulent. Vi forbeholder os ret til at tildele dig en anden konsulent end den konsulent, der er angivet i din bekræftelsesmail. Dette kan skyldes, at den oprindeligt bookede konsulent ikke er til rådighed på grund af uventet manglende tilgængelighed. Under alle omstændigheder sørger vi for, at du får samme serviceniveau og -standard.

3. Overtrædelse af bestemmelserne i disse Vilkår for anvendelse

Ved at overtræde denne bestemmelse begår du en strafbar handling i henhold til Computer Misuse Act 1990 (lov om computermisbrug). Vi rapporterer enhver sådan overtrædelse til de relevante retshåndhævende myndigheder, og vi vil samarbejde med disse myndigheder ved at oplyse din identitet til dem. I tilfælde af en sådan overtrædelse ophører din ret til at bruge vores Websted med øjeblikkelig virkning.

Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader forårsaget af et distribueret denial-of-service-angreb, virus eller andet teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere dit computerudstyr, dine computerprogrammer, data eller andet proprietært materiale som følge af din brug af vores Websted eller din download af materiale, der er offentliggjort på det eller på et tilknyttet websted.

Kun med vores skriftlige tilladelse må du oprette et link til vores Websted, forudsat at du gør det på en rimelig og lovlig måde, som ikke skader vores omdømme eller udnytter det, men du må ikke oprette et link på en sådan måde, at det antyder nogen form for tilknytning, godkendelse eller indeståelse fra vores side, hvor der ikke findes nogen. Vi forbeholder os ret til at tilbagekalde tilladelsen til at oprette et link uden varsel. Du må ikke oprette et link fra et websted, som du ikke ejer.

Indhold fra vores Websted må ikke vises på et andet websted, og du må heller ikke oprette et link til en anden del af vores Websted end forsiden ved hjælp af såkaldt "deep linking".

Hvis du ønsker at gøre brug af andet materiale på vores Websted end det, der er anført ovenfor, bedes du bruge formularen Kontakt os.

Når vores Websted indeholder links til andre websteder og ressourcer, der leveres af tredjeparter, er disse links kun til orientering. Vi har ingen kontrol over indholdet af disse websteder eller ressourcer og påtager os intet ansvar for dem eller for eventuelle tab eller skader, der måtte opstå som følge af din brug af dem.

De schweiziske domstole har enekompetence i forbindelse med ethvert krav, der opstår som følge af eller er relateret til et besøg på vores Websted, selvom vi beholder retten til at anlægge sag mod dig for overtrædelse af disse betingelser i dit bopælsland eller ethvert andet relevant land.

Disse Vilkår for anvendelse og enhver tvist eller ethvert krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med vilkårene eller deres genstand eller udformning (herunder tvister eller krav uden for kontrakt), er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med schweizisk lovgivning.

4. Opdatering og revision af disse Vilkår for anvendelse

Vi opdaterer vores Websted fra tid til anden og kan til enhver tid ændre dets indhold. Hvis der opstår behov for det, kan vi suspendere adgangen til vores Websted eller lukke det på ubestemt tid. Alt materiale på vores Websted kan være forældet på et hvilket som helst tidspunkt, og vi er ikke forpligtet til at opdatere dette materiale.

Vi kan til enhver tid revidere disse Vilkår for anvendelse ved at ændre denne side. Det forventes, at du kontrollerer denne side fra tid til anden for at få kendskab til eventuelle ændringer, som vi har foretaget, da de er bindende for dig. Nogle af bestemmelserne i disse Vilkår for anvendelse kan også være erstattet af bestemmelser eller meddelelser, der er offentliggjort andre steder på vores Websted.

Vi bruger cookies til at tilpasse indhold og annoncer og til vise dig funktioner til sociale medier.