Handelsbetingelser - Japanspecialist

Handelsbetingelser

1. AFTALEN

1.1 Tilmelding/aftalens indgåelse
a) Køb via rejsekonsulent: Ved køb fra en rejsekonsulent vil kontraktforholdet mellem dig som kunde og Japanspecialist opstå og være bindende ved din mundtlige eller skriftlige accept af et tilbud, hvorefter bekræftelse fremsendes. Hvis du konstaterer, at der er et misforhold mellem det bestilte tilbud og det bekræftede, skal du omgående rette henvendelse til Japanspecialist for eventuelle rettelser.

b) Køb online: Ved køb af en rejse og/eller tilmelding til grupperejse online via www.japanspecialisten.dk vil kontraktforholdet være bindende for dig som kunde, når du accepterer bestillingen og dermed også vores handelsbetingelser på skærmen. Der er ingen fortrydelsesret. Ved online køb tager Japanspecialist forbehold for tilgængelighed af det bestilte produkt og forbeholder sig derfor retten til at ophæve bestillingen og refundere beløbet. Købet er først endeligt bekræftet, når rejsedokumenter fremsendes

c) Type af rejser: De juridiske vilkår for kontraktforholdet mellem dig som kunde og Japanspecialist er afhængige af hvilken type rejse, der er købt. Definitioner og aftalevilkår for disse fremgår i punkterne 1.2 til 1.5.

d) Informationer: De i bestillingsforløbet angivne informationer anses som en del af aftalen, og de deri givne oplysninger er bindende for Japanspecialist, medmindre ændringer er meddelt dig skriftligt ved bestilling af rejsen.

e) Klassifikationer: Den angivne klassifikation af hotel/feriebolig er Japanspecialists subjektive vurdering, og den behøver ikke nødvendigvis at være i overensstemmelse med stedets egen klassifikation.

f) Alder: Bestiller af rejsen hos Japanspecialist skal være myndig på reservationstidspunktet. Generelt skal man være 18 år for at kunne leje bil, men er du under 25 år, vil der som oftest være specielle regler. Enkelte lande har dog andre aldersgrænser. De præcise regler finder du i lejebetingelserne for det enkelte land.

1.2 Pakkerejse
a) Ved en ”Pakkerejse” forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, der er udbudt af og købt gennem Japanspecialist:
• Transport
• Indkvartering
• Anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte knyttet til transport og som udgør en væsentlig del af pakkerejsen.

b) Japanspecialist har ansvaret for at gennemføre rejsen i overensstemmelse med aftalen/Lov om Pakkerejser.

1.3 Kun flybillet
a) Ved ”Kun flybillet” forstås en rejse, hvor der kun er købt flybillet uden andre arrangementer. Japanspecialist optræder som agent for flyselskabet og er derfor alene formidler af flybilletten til kunden. Japanspecialist sælger ikke flybilletter i eget navn og modtager således alene kundens betaling for de købte flybilletter på vegne af flyselskabet. Denne type rejser er derfor ikke omfattet af Pakkerejseloven.

b) Flyselskabet er kundens aftalepart, og det er derfor flyselskabet, der er ansvarlig for transportaftalens korrekte gennemførelse. Japanspecialist er alene formidler af transportydelsen og er som følge heraf ikke ansvarlig for forsinkelser, aflysninger, flyselskabets konkurs, anden misligholdelse eller manglende opfyldelse af transportaftalen indgået mellem kunden og flyselskabet.

c) Ovenstående vilkår accepterer kunden i forbindelse med dennes accept af Japanspecialists handelsbetingelser.

1.4 Øvrige rejsekøb
a) Under ”Øvrige rejsekøb” indgår køb af kun hotel / andre indkvarteringssteder, lejebil, togbilletter, togpas (herunder Japan Rail Pass), udflugter, eller en kombination af produkter, der ikke er omfattet af Pakkerejseloven.

1.5 Forbehold for fejl
a) Trykfejl: Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i skrevne materialer.
b) Forkert pris: Hvor kunden har fået oplyst eller købt en rejse til åbenbar forkert pris, forbeholder Japanspecialist sig retten til at hæve købet og annullere eventuelle reservationer.

2. PRIS OG BETALING

2.1 Rejsens pris
a) Rejsens pris omfatter samtlige i bestillingen eller aftalen nævnte ydelser og alle kendte skatter, afgifter, bidrag, gebyrer mv., herunder et rådgivnings- og ekspeditionsgebyr, som angives ved bestilling, samt bidrag til Rejsegarantifonden. Der kan dog optræde lokale skatter og afgifter, der ikke kan opkræves på forhånd, men disse vil – for så vidt de er kendte – være oplyst i rejsedokumenterne.

b) Hvis intet andet er anført, er rejseprisen baseret på indkvartering i delt dobbeltværelse – singlerejsende vil generelt blive opkrævet tillæg for enkeltværelse.

c) Der må aldrig uden særlig skriftlig aftale med Japanspecialist bo flere eller andre personer på hotelværelse end angivet på bekræftelsen.

d) Særlige ønsker til rejsen eller opholdet skal for at have gyldighed fremgå af aftalen/bekræftelsen eller på anden måde kunne dokumenteres.

e) Hvor prisen er oplyst i fremmed valuta, gør Japanspecialist opmærksom på, at omregningskursen til danske kroner er bankkursen på faktureringstidspunktet med et kurstillæg på 3%.

2.2. Betaling
a) Betaling af rejser købt via rejsekonsulent:
• Det aftalte depositum skal indbetales ved modtagelsen af bekræftelse. Er depositum ikke indbetalt den aftalte dato, bortfalder aftalen.
• Slutbetaling skal være modtaget senest 61 dage inden afrejsedagen, medmindre andet specifikt er aftalt, hvorefter rejsedokumenter vil blive fremsendt, så du har dem senest 7 dage før afrejse. Såfremt slutbetaling ikke er modtaget den aftalte dato, forbeholder Japanspecialist sig retten til at hæve aftalen med umiddelbar virkning. Depositum tilbagebetales ikke.
• De fleste flybilletter skal betales direkte i forbindelse med reservationen og kan generelt ikke ændres, annulleres eller refunderes.

b) Betaling af rejser købt online:
• Ved booking af rejse på www.japanspecialisten.dk vil der ved bestilling fremgå, hvad der skal betales ved bestilling, og hvad der skal betales senere. Bliver betalingen afvist, når rejsedokumenter skal udstedes, vil Japanspecialist kontakte dig og aftale, hvordan betalingen så kan foretages. Lykkedes det ikke Japanspecialist at få kontakt til dig inden for 72 timer efter reservationen, eller der ikke kan indgås aftale om anden form for betaling, har Japanspecialist ret til at annullere rejsen.

2.3 Skatter og afgifter
a) En del skatter og afgifter skal opkræves inden afrejsen. Der er imidlertid en del lufthavns- og andre turistmæssige skatter/afgifter, der skal betales kontant ved afrejsen eller på stedet, og som derfor ikke kan opkræves inden udrejsen.

b) Normalt vil sådanne skatter/afgifter være oplyst i rejsedokumenterne, men de enkelte lande kan uden varsel indføre nye skatter eller forhøje de eksisterende. Der kan derfor forekomme ændringer mellem bestillingstidspunktet og afrejsen til/fra en specifik destination.

2.4 Prisændringer efter aftalens indgåelse
a) Japanspecialist har efter aftalens indgåelse kun ret til at forhøje prisen på grund af ændringer i et eller flere af flg eksempler:
1) Transportomkostninger, herunder brændstofpriser.
2) Skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser så som lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter.
3) Valutakurser, der er anvendt ved beregning af prisen for den pågældende pakkerejse.

Dette giver Japanspecialist mulighed for at efterfølgende underette om prisændringer i både op- og nedadgående retning.

1) Regneeksempel ved ændring i transportomkostninger
Rejsens pris: kr. 10.000
Stigning i brændstofpriser: kr. 350
Rejsens pris i alt: kr. 10.350

2) Regneeksempel ved ændring i valutakurser
Rejsens pris: kr. 10.000, heraf 500 USD, der stiger med 50 øre pr. USD
Stigning i US dollarkursen: kr. 250
Rejsens pris i alt: kr. 10.250

b) En prisforhøjelse skal varsles hurtigst muligt, senest 20 dage før afrejse, og den må ikke overstige 10% af rejsens markedsførte værdi. Overholdes disse betingelser ikke, kan du omkostningsfrit afbestille rejsen. Det er dog en betingelse, at din afbestilling af rejsen meddeles Japanspecialist umiddelbart efter, at du er blevet informeret om prisforhøjelsen. Flybilletter prissikres først ved fuld betaling og udstedelse.

c) Sker der prisændringer i nedadgående retning i ovennævnte forhold inden for 20 dage før afrejsen, kan du ikke kræve prisnedsættelse, medmindre der er tale om indenlandske skatter eller afgifter, der fjernes eller nedsættes, så besparelsen overstiger 100 kr. pr. person.

3. FLYBILLETTER

3.1 Generelt for flybilletter
a) Japanspecialist er afhængig af at luftfartsselskaberne har givet korrekte oplysninger, og Japanspecialist forbeholder sig derfor retten til at refundere hele rejsens pris, såfremt flybilletten af tekniske årsager ikke kan udstedes.

b) Flybilletter er i dag underlagt specielle vilkår og restriktioner, som du skal være opmærksom på, og billetterne kan som hovedregel hverken ændres, annulleres eller refunderes.

c) Kombinerer du selv billetter eller reservationer til en sammenhængende rejse, og der opstår forsinkelser undervejs, bærer du selv risikoen, såfremt du ikke når din næste forbindelse. Køber du derimod en samlet flyreservation fra afrejse til slutdestinationen hos Japanspecialist, og her kan der kan godt være flyskifte undervejs, er du bedre sikret i tilfælde af forsinkelser, da de involverede flyselskaber herved påtager sig forpligtelsen for den samlede transportydelse.

d) Du skal være opmærksom på, at flybilletter skal benyttes i den korrekte rækkefølge. Hvis du ikke anvender flybilletterne i den korrekte rækkefølge, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger. Hvis du undlader at anvende en strækning af billetten, vil du ligeledes miste retten til at bruge efterfølgende strækninger.

e) Hvis du undlader at gøre brug af din udrejse, mister du retten til at bruge hjemrejsebilletten.

f) Japanspecialist eller flyselskabet kan ikke garantere hverken flytype eller specielle siddepladser og ej heller garanti for at sidde sammen.

g) Japanspecialist henter vores oplysninger direkte fra flyselskabernes reservationssystemer. Japanspecialist kan ikke gøres ansvarlig, hvis en flyreservation ikke kan gennemføres grundet tekniske problemer.
h) Japanspecialist viser i visse sammenhænge beskeden ”direkte” i forbindelse med en flyforbindelse. Dette kan defineres som værende enten en nonstop flyvning, eller som en flyvning med et gennemgående rutenummer, men med et teknisk stop undervejs.

3.2 Navne i flybilletter
a) Det er vigtigt, at Japanspecialist får det/de korrekte navn/navne på alle rejsende. Navnene skal være i overensstemmelse med det/de gyldige pas. Kunstnernavne, kaldenavne med videre må ikke anvendes i flybilletter, da det kan føre til afvisning ved check-in til flyet. Japanspecialist påtager sig intet ansvar for de følger, ukorrekte oplysninger, som bureauet ikke har haft mulighed for at have kendskab til, kan medføre.
b) Kontroller altid straks navnene på billetterne, så snart du har modtaget disse.

3.3 Flyplaner og rejseplaner
a) Disse er ofte udarbejdet lang tid før afrejsetidspunktet, og flyselskaberne kan foretage ændringer også efter, at billetten er reserveret/udstedt. Sker der større ændringer inden afrejse, men efter at billetten er udstedt/udleveret/fremsendt, kontakter Japanspecialist dig pr. e-mail eller telefon for at informere om ændringerne.Det er dit ansvar at sørge for at Japanspecialist har dine opdaterede kontaktoplysninger.

b) Afviger rejsetider i de udleverede/fremsendte billetter fra den oprindelige bekræftelse, skal du omgående kontakte Japanspecialist, så eventuelle fejl kan behandles og rettes straks.

c) Japanspecialist anbefaler, at du løbende kontrollerer dine flyreservationer på flyselskabernes hjemmeside, eller ved at registrere dig på www.checkmytrip.com

3.4 Check-in-tid i lufthavne
a) På grund af øgede sikkerhedscheck i alle lufthavne kan tiderne af og til være væsentligt længere, og det er op til de enkelte lufthavne og/eller flyselskaber at bestemme check-in-tid. Generelt skal check-in være afsluttet som følger:
• Ved rejser i Europa: Minimum 90 minutter før flyafgang.
• Ved indenrigsrejser i Japan: Minimum 60 minutter før afgang.
• Ved oversøiske rejser: Minimum 120 minutter før flyafgang.

b) Der er ofte lange køer, både ved check-in pultene og ved efterfølgende pas- og sikkerhedskontroller. Du er personligt ansvarlig for at gøre opmærksom på dig selv i check-in-køen, hvis du kan konstatere, at du ikke kan få foretaget check-in rettidigt, og for at møde rettidigt op ved den korrekte gate. I rejseplanen oplyser Japanspecialist de regler, der er gældende ved udskrivningen af dokumenterne.

c) Reglerne kan ændres med kort varsel af luftfartsmyndighederne,flyselskabet eller lufthavnsadministrationen. Japanspecialist anbefaler derfor altid, at du allerede inden udrejsen forhører dig hos flyselskabet og lufthavnen, så du kan tage højde for det. Japanspecialist anbefaler også, hvis muligt, undervejs at logge ind på luftfartselskabets hjemmeside for at kontrollere din næste flyafgang.

4.AFBESTILLING

4.1 Gebyrer og refundering ved afbestilling
• Ved afbestilling beregnes hvor stor en andel af produktets pris, der går tabt.
• Andelen af produktets pris, der går tabt, vil afhænge af hvornår afbestilling foretages:
”Pakkerejser” og ”Øvrige rejsekøb”:
• Frem til 61 dage inden afrejse er depositum og evt. ikke refunderbare flybilletter, overnatninger og udflugter mistet.
• Under 61 dage inden afrejse: ingen refundering – hele rejsens pris er tabt.
• Flybilletter og flyskatter refunderes i henhold til flyselskabets regler minus vort ekspeditionsgebyr kr. 1000,- pr flybillet. Flybilletter kan som udgangspunkt ikke ændres, annulleres eller refunderes. Hvis dine flybilletter har lempeligere regler, vil disse være specifikt oplyst.
• Er det specifikt oplyst, at et produkt har strengere regler end ovenstående, vil disse være gældende.

4.2 Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger m.v.
a) Forekommer der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller lignende, kan rejsen afbestilles vederlagsfrit. Det er dog en betingelse, at offentlige danske myndigheder (Udenrigsministeriet,
Sundhedsstyrelsen) direkte fraråder rejser til det specifikke område. Den vederlagsfrie afbestillingsret gælder dog ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt.

b) Hvis kunden besøger flere destinationer har man kun ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der omfatter det område, der bliver frarådet at rejse til. Hvis dette er den væsentligste del af rejsen, kan rejsen dog afbestilles vederlagsfrit.

4.3 Afbestilling i tilfælde af sygdom
a) Det anbefales at tegne en afbestillingsforsikring. Denne forsikring dækker udgifter i forbindelse med afbestilling grundet akut sygdom, ulykkestilfælde og dødsfald, der indtræffer inden afrejsen, og som rammer rejsedeltageren selv, ægtefælle, samlever, børn, forældre og søskende. Køb af afbestillingsforsikring skal ske samtidig med bestilling af rejsen, og der stilles krav til forsikringstagerne som kan læses i afbestillingsforsikringens regler og betingelser.

b) Japanspecialist samarbejder og optræder som formidler af rejseforsikringer fra Gouda Rejseforsikring. Kontakt Japanspecialist for at høre nærmere.

5. ÆNDRINGER

5.1 Generelt for ændringer
a) Overdragelse af en rejse til andre kan som udgangspunkt ikke finde sted, da de fleste flyselskaberne ikke tillader navneændringer, og skal derfor afbestilles, og derefter skal en ny reservation foretages til en anden deltager. Dog kan visse landarrangementer overdrages se pkt. 5.1 stk b.

b) Ændring forudsætter at produktet kan ændres, hvor specielt fly normalt ikke kan ændres. Ud over eventuel ændret pris fra leverandøren som følge af ændringen tages følgende ændringsgebyrer:
• Pakkerejser: 1.200 kr./person.
• Kun hotel: 400 kr./værelse.
• Kun billeje: 400 kr./bil.
• Kun fly: 500 kr./person.

c) Hvis kun et enkelt produkt i en pakke skal ændres, tages der blot ændringsgebyr for ”Kun hotel/billeje/fly” – hertil lægges eventuel prisdifference i det ændrede produkt.

5.2 Ændringer af pakkerejsen
Hvis Japanspecialist må aflyse rejsen eller ikke kan gennemføre rejsen som aftalt, informeres du hurtigst muligt herom,
samt oplyses om dine rettigheder.

Hvis Japanspecialists ændringer i aftalen er væsentlige, eller hvis rejsen aflyses uden at dette skyldes kundens forhold,
har du følgende rettigheder:
• Du kan hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er indbetalt i henhold til aftalen, eller
• Du kan deltage i en anden pakkerejse efter eget valg, såfremt Japanspecialist uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette.

Du skal underrette Japanspecialist om dit valg inden rimelig tid efter, at meddelelse om ændringerne er modtaget.
Vælger du at deltage i en af Japanspecialist arrangeret pakkerejse af højere værdi, skal du betale prisforskellen.
Har pakkerejsen en ringere værdi end den oprindeligt bestilte, skal Japanspecialist derimod tilbagebetale prisforskellen.

5.3 Ansvar og ansvarsfrihed for Japanspecialist ved ændringer
a) I tilfælde af at du direkte lider tab på grund af en ændring/annullering foretaget af Japanspecialist, har du krav på erstatning i overensstemmelse med ovennævnte, medmindre ændringen/aflysningen skyldes:
• Manglende tilslutning/belægningsprocent på rejsen. Nødvendigt antal oplyses ved bestillingen.
• At Japanspecialist har meddelt dig dette senest 14 dage før afrejsedagen.
• Egne forhold hos dig.
• En for pakkerejsen uvedkommende tredjemand.
• Udefrakommende omstændigheder, hvor Japanspecialist eller nogen, som Japanspecialist er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset disse forhold ved aftalens indgåelse. (dvs. force majeure eller force majeure lignende forhold)

b) Japanspecialist tager ikke ansvar eller omkostning for arrangementer, der er bestilt uden om Japanspecialist.

6. MANGLER VED LEVERANCEN AF REJSEN

6.1 Mangler ved køb af ”Kun flybilletter”
Ved køb af ”Kun flybilletter” optræder Japanspecialist blot som agent for flyselskabet og er derfor alene formidler af flybilletten til kunden. Japanspecialist har derfor intet ansvar for leverancen eller mangler ved denne. Dette gælder f.eks. ved forsinkelser, aflysninger, konkurs, bagage med videre.

6.2 Mangler ved ”Pakkerejser” og ”Øvrige rejsekøb”
a) Hvis du oplever en mangel på din rejse, har du pligt til hurtigst muligt at informere Japanspecialist herom, så Japanspecialist har mulighed for at rette op på den. Undlader du dette, vil det medføre, at du mister retten til senere erstatningskrav.

b) Hvis en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller hvis rejsen i øvrigt er behæftet med mangler eller ringere kvalitet end det aftalte, der medfører, at formålet med rejsen er væsentligt forringet, kan du efter dokumenteret at have fået accept fra Japanspecielist, hæve aftalen. Hvis aftalen ønskes hævet med baggrund i ovennævnte, er Japanspecialist forpligtet til at tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, dog med fradrag af en godtgørelse, der svarer til den værdi, pakkerejsen må antages at have haft for dig.

c) Indgår der transport i aftalen, er du endvidere berettiget til uden udgift at blive transporteret tilbage til afrejsestedet med det aftalte transportmiddel til det aftalte tidspunkt.

6.3 Afhjælpning af mangler ved ”Pakkerejser” og ”Øvrige rejsekøb”
a) Når Japanspecialist tilbyder at afhjælpe manglen, og det sker inden for rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for dig, kan du ikke kræve afslag eller hæve aftalen.

b) Sker afhjælpning ikke som nævnt ovenfor, eller kan afhjælpning ikke kræves, fordi afhjælpningen vil påføre Japanspecialist uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe, kan du kræve et passende afslag i rejsens pris.

7. JAPANSPECIALISTS ANSVAR

7.1 Generelt for Japanspecialists ansvar
a) Konventioner: Japanspecialists ansvar er begrænset til de erstatningsbeløb, som vores underleverandører begrænser deres ansvar til i henhold til følgende internationale konventioner:
• Ved søtransport: Athen-konventionen med tillægsprotokol.
• Ved togtransport: COTIF/CIV-konventionen om international jernbanebefordring.
• Ved flytransport: Montréal- og Warszawa-konventionerne og EU Forordning 889/2002, der begrænser flyselskabernes erstatningsansvar i tilfælde af død eller tilskadekomst, bortkomst eller beskadigelse af bagage samt i tilfælde af forsinkelse. Flyselskabets erstatningsansvar for bortkommet, beskadiget eller forsinket bagage er iht. de internationale konventioner sædvanligvis meget lave.
• Japanspecialist påtager sig i intet tilfælde ansvar for helt eller delvist ødelagt, stjålet eller på anden måde bortkommet eller tabt baggage, og anbefaler derfor en god rejseforsikring.
• Japanspecialist optræder som agent for det/de i rejsen involverede transportselskaber, der alene er ansvarlige for den korrekte gennemførelse af den transport, de har bekræftet og for den bagage, de har medtaget.

b) Force majeure: Japanspecialist påtager sig intet ansvar for ændringer, forsinkelser osv., der er en følge af aftalebrud, strejker, vejrlig eller forhold, som Japanspecialist er uden indflydelse på.

7.2 Fælleshæftelse over for kunden
a) Ved pakkerejser kan du rette krav på grund af mangler ved pakkerejsen mod enten leverandøren eller Japanspecialist, der hæfter solidarisk herfor.
b) Ved køb af ”flight only” (kun flybillet) optræder Japanspecialist blot som agent. Dette betyder, at det er luftfartsselskabet(erne), der alene er ansvarlige for den korrekte gennemførsel af transportaftalen. Dette/disse selskabs(ers) transportbetingelser og ansvarsbegrænsninger er derfor gældende. Transporten sker i henhold til Montreal og Warszawa konventionerne og 889/2002, der begrænser luftfartsselskabernes erstatningsansvar i tilfælde af død eller tilskadekomst og ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af bagage samt i tilfælde af forsinkelse

8. KUNDENS ANSVAR

8.1 Generelt for kundens ansvar
a) Hvis du udebliver uden at have afbestilt rejsen, og/eller indfinder du dig ikke på angivet tid og sted for ud- eller hjemrejsen, eller kan du ikke
tiltræde rejsen grundet manglende rejsedokumenter, som fx gyldigt pas eller visering, har Japanspecialist ret til at beregne sig den totale pris for pakkerejsen. Sker dette, kan der ikke senere kræves godtgørelse for ubenyttede ydelser.

b) Som kunde er du forpligtet til:
• Omgående at kontrollere rigtigheden af tilsendte/modtagne rejsedokumenter og gennemlæse handelsbetingelserne.
• At sørge for, at Japanspecialist fra starten får oplyst det/de korrekte navn/navne på alle deltagere på bestillingen, som det fremgår af de gyldige pas, som deltagerne vil foretage rejsen med. Ved uoverensstemmelse kan det medføre afvisning ved check-in, uden mulighed for refundering af billetter og andre ydelser. Japanspecialist påtager sig intet ansvar i denne forbindelse. Hvis navneændring er påkrævet og i øvrigt er muligt, kan dette kun ske mod opkrævning af gebyr på kr. 1.000 samt evt. gebyr til luftfartsselskabet.
• At sørge for at Japanspecialist er i besiddelse af dine korrekte opdaterede kontaktoplysninger, herunder adresse, e-mail og mobilnummer
• At holde dig løbende orienteret om afrejsetider, lufthavnsinfo herunder checkintider ved at kontakte agenter og luftfartsselskaber.
• At optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. Og i øvrigt rette sig efter ordensbestemmelser, som gælder for hoteller og transportmidler etc. Manglende overholdelse kan føre til, at den rejsende af Japanspecialist eller dennes repræsentant bortvises fra den videre deltagelse i turen.
• Den i rejseplanen anførte seneste check-in tid er det tidspunkt hvor alle check-in formaliteter skal være overstået, og ikke seneste mødetid i lufthavnen
• At følge de anvisninger, som Japanspecialist har udstukket for rejsen. Gør du ikke dette, har du selv ansvaret for eventuelle omkostninger eller andre konsekvenser.

8.2 Rejseforsikring
Du er selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse mv. undervejs, medmindre Japanspecialist kan gøres ansvarlig. Det anbefales derfor, at du køber en rejseforsikring, da det gule sygesikringskort ikke dækker udenfor Europa.

8.3 Pas, visum, vaccinationer, medicin med videre
a) Du er selv ansvarlig for nødvendige forhold vedrørende pas, visum og vaccinationer er i orden ved rejsens begyndelse. Du finder information vedrørende dette ved de respektive ambassader, Udenrigsministeriet og Statens Serum Institut. Japanspecialist er udelukkende ansvarlig for at oplyse om generelle krav til pas, visum og lovpligtige vaccinationer, og kan ikke oplyse om særlige regler (f.eks. for rejsende med plettet straffeattest eller andre ting som måtte være til hinder for indrejse). I sådanne tilfælde er det din pligt at kontakte respektive ambassade for svar.

b) Har du ikke dansk pas, skal dette meddeles Japanspecialist ved bestillingen, så Japanspecialist kan vejlede og henvise dig til de steder, hvor du selv skal søge oplysning om de krævede formaliteter for rejsen.

c) Passet skal normalt have minimum 6 måneders gyldighed efter datoen for hjemkomst.
Der kan dog være undtagelser.f..eks. i Japan hvor passet blot behøver være gyldigt i hele rejseperioden.

d) Vær opmærksom på eventuelle krav om transitvisum.

e) Bruger du medicin, bør du spørge apoteket eller din egen læge til råds om en eventuel medicinattest til rejsebrug. Japanspecialist kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle følger af en manglende medicinattest.

f) Er der specielle personlige forhold som gør sig gældende, som Japanspecialist ikke er gjort skriftligt opmærksom på og som evt.kan være medvirkende til at rejsen ikke kan gennemføres (f.eks tidligere nægtet indrejse, tidligere straffet eller helbredsproblemer) er du selv ansvarlig for at søge oplysninger om respektive lands regler. Japanspecialist kan ikke holdes ansvarlig for manglende oplysningspligt i disse tilfælde og deraf mulige problemer der måtte opstå. Ej heller kan Japanspecialst i disse tilfælde holdes økonomisk ansvarlig

8.4 Kundens ansvar ved lejebil
a) At kontakte biludlejningsbureau eller Japanspecialist, hvis du bliver forsinket undervejs og kommer senere frem end planlagt ved afhentning af bilen. Prisen kan ændre sig, hvis bilen først hentes dagen efter. Desuden er der risiko for at bilen er lejet ud til anden siden uden at du kan få refundering.

b) Ved udleveringen af jeres lejebil har medarbejderne hos biludlejningsbureau ret til at tilbyde dig yderligere forsikringsdækninger og andre tilkøbsydelser. Sådanne tilkøb er altid frivillige, og hvis du skriver under herpå, har du indgået en juridisk bindende aftale, som ikke kan fortrydes, ophæves eller refunderes af Japanspecialist. Husk derfor altid at læse lejekontrakten grundigt igennem, inden du skriver under.

c) På lejekontrakten vil eventuelle tilkøb og priserne herfor altid være specificeret, så du er informeret om omkostningerne.

d) I mange lande betales der for at køre på visse typer vejstrækninger, i byzoner osv. Disse afgifter samt p-afgifter er ikke inkluderet i lejen og skal derfor oftest betales kontant på stedet og visse afgifter kan blive opkrævet ved aflevering af bilen.

e) I Japan og Sydkorea er det nødvendigt at hver chauffør medbringer gyldigt dansk og internationale kørekort for at få udleveret bilen.

f) I forbindelse med bestilling af billeje bedes du venligst bekræfte at du har 1 års erfaring med at køre bil samt oplyse Japanspecialist din alder.

g) Du er selv forpligtet til at overholde gældende lovgivning og trafikregler, samt betale alle p-afgifter, cityzone tillæg og bøder du måtte få.

h) Brændstof, vejafgifter og ektra udstyr som ikke er inkluderet og som ikke fremgår af din bekræftelse fra Japanspecialist, afregnes på stedet.

9. Reklamation og erstatning

9.1 Generelt om reklamationer
a) Ved køb af ”Kun flybilletter” optræder Japanspecialist udelukkende som agent (se punkt 1.3), og alle reklamationer skal rettes til flyselskabet

b) Hvis du mod forventning oplever mangler på din pakkerejse, har du pligt til hurtigst muligt at informere os om dem. Det skal du gøre, så vi har mulighed for at rette op på dem. Du skal reklamere til Japanspecialist, vores repræsentanter på stedet eller de underleverandører (f.eks hotel, guide eller flyselskab), der leverer den ydelse, som er mangelfuld. Hvis vores repræsentanter eller underleverandører ikke løser problemet, skal du straks kontakte os. Enten på email til DK@japanspecialist.com, eller telefonisk på vort danske nummer 33 45 40 00 . Er det yderst akut og kan det ikke vente til vores almindelige åbningstider kan du kontakte vores nødtelefon som du får nummeret på i dine rejsedokumenter. Såfremt du ikke overholder disse retningslinjer, kan du miste retten til at klage over manglerne efterfølgende i henhold til pakkerejselovens § 26.

c) Eventuelle krav mod Japanspecialist i forbindelse med ”Pakkerejser” eller ”Øvrige rejser” skal umiddelbart efter rejsens afslutning fremsættes over for Japanspecialist. Krav, der fremsættes senere end 6 måneder efter, at manglen blev konstateret, anses ikke for at være fremsat inden for rimelig tid og kan derfor ikke behandles.

9.2 Pakkerejse-Ankenævnet
a) For ”Pakkerejser” gælder følgende: Kan enighed om et erstatningskrav og/eller -beløb ikke opnås ved klage til Japanspecialist kan du indbringe klagen for:
• Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3.sal, 2840 Holte – se mere på: www.pakkerejseankenaevnet.dk
• Eller via den Europæiske platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr

b) Japanspecialist er, som følge af medlemskab af Danmarks Rejsebureau Forening, forpligtet til at opfylde kendelser fra Pakke-rejseankenævnet, medmindre foreningens bestyrelse giver dispensation fra dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol, jf. foreningens vedtægter.

9.3 Flyforsinkelse eller afvisning ved ombordstigning
a) Ved flyforsinkelser eller afvisning ved ombordstigning (afvist boarding) henvises der til EU Forordning 261/2004 – Flypassagerers Rettigheder – som kan læses på dansk på http://flypassager.dk/Passagerrettigheder

b) Japanspecialist er som rejsebureau ikke omfattet – EU Forordningen, der udelukkende omhandler forhold mellem den rejsende og flyselskabet, som alene har ansvaret for den korrekte gennemførelse af den flytransport, de har bekræftet, samt for den bagage, de har accepteret at medtage.

9.4 Rejsegarantifonden
a) Japanspecialist er medlem af Rejsegarantifonden med medlemsnummer 198.

9.5 Værneting og lovvalg
a) Ethvert krav mod Japanspecialist skal afgøres efter dansk ret. Klager eller søgsmål, der ikke kan afgøres af Pakkerejse-Ankenævnet, skal afgøres ved Københavns byret.

b) Processproget vil altid være dansk.